Przejdź do treści

Platforma edukacyjna LWR

Wychowani w duchu wolności religijnej

Wolność religijna to prawo, które przysługuje każdemu człowiekowi. Dlatego też warto już od najmłodszych lat wychowywać dzieci w duchu empatii i szacunku wobec drugiego człowieka, szczególnie w zakresie wolności wyznania, tak często naruszanej w przestrzeni publicznej. Na dedykowanej platformie znajdziesz materiały edukacyjne dla nauczycieli i rodziców, które pomagają wprowadzić młodego człowieka do zagadnień wolności religijnej.

Materiały edukacyjne

Prosimy wybrać kartę, aby wyświetlić link do materiałów edukacyjnych.

Strefa nauczyciela

Strefa nauczyciela to sekcja dedykowana wszystkim nauczycielom, innym edukatorom i animatorom pracującym z dziećmi i młodzieżą, którzy podczas prowadzonych zajęć mogą skorzystać z udostępnionych pomocy dydaktycznych wspierających ich w procesie dostarczania wiedzy o fundamentalnym i niezbywalnym prawie do wolności religii lub przekonań.

Edukacja do wolności religijnej umożliwia kompetentne i krytyczne uczestniczenie w życiu publicznym oraz kształtowanie postaw obywatelskich zarówno osób wierzących, jak i niewierzących, które dzielą wspólną przestrzeń życia publicznego.

Przekazujemy Państwu materiały, które pozwolą z jednej strony zdobyć wiedzę na temat przysługujących praw w procesie wychowania i kształcenia Państwa dziecka, z drugiej zaś – z uwagi na interdyscyplinarny charakter – pozwolą poszerzyć horyzonty związane z wyzwaniami, jak i zagrożeniami jakie niesie ze sobą współczesny świat dla kształtowania osobowości i charakteru dziecka.

Strefa nauczyciela

Strefa nauczyciela to sekcja dedykowana wszystkim nauczycielom, innym edukatorom i
animatorom pracującym z dziećmi i młodzieżą, którzy podczas prowadzonych zajęć mogą skorzystać z udostępnionych pomocy dydaktycznych wspierających ich w procesie dostarczania
wiedzy o fundamentalnym i niezbywalnym prawie do wolności religii lub przekonań. Edukacja do wolności religijnej umożliwia kompetentne i krytyczne uczestniczenie w życiu publicznym oraz kształtowanie postaw obywatelskich zarówno osób wierzących, jak i niewierzących, które dzielą
wspólną przestrzeń życia publicznego.

Scenariusz zajęć dla klas 1-2

Uczniowie odkrywają

Scenariusz zajęć dla klas 3-4

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Edukacja do wolności

Platforma edukacyjna to zbiór różnorodnych materiałów edukacyjnych i informacyjnych, przygotowanych we współpracy ze specjalistami z dziedziny nauk społecznych, teologicznych i humanistycznych w ramach projektu Laboratorium Wolności Religijnej.

Udostępnione zasoby mają pomóc osobom zaangażowanym w procesy edukacyjno-wychowawcze w usystematyzowaniu wiedzy o prawie do wolności religijnej, pogłębieniu osobistej refleksji na temat przejawów ograniczenia tego prawa we współczesnym świecie, a także promowaniu wolności religijnej oraz kształtowaniu postawy otwartości wobec różnorodności religijnej w środowisku rodzinnym i szkolnym.

Zasoby edukacyjne obejmują scenariusze lekcji o wolności religijnej, krótkie filmy edukacyjne o prawie do wolności religii lub przekonań, propozycje ćwiczeń, materiały do refleksji, poradniki oraz wzory pism, które mogą być wykorzystane jako materiał do samokształcenia dla każdego z nas, a także jako pomoc dydaktyczna na każdym etapie edukacji szkolnej zarówno przez nauczycieli, jak i rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

Sprzymierzeńcami przekazywania młodemu pokoleniu podstawowych zasad życia społecznego opartego na harmonii i wzajemnym szacunku są w szczególności rodzice i nauczyciele, których chcemy wspomóc w tym trudnym zadaniu.

Pokój, stabilność i rozwój społeczeństwa zależą od naszej zdolności do wspólnego życia, pomimo naszych najgłębszych różnic wynikających z wyznawanej religii lub posiadanego światopoglądu. Edukacja do wolności religijnej ma na celu przyczynienie się do budowania społecznej, politycznej i prawnej kultury wolności religii lub przekonań dla wszystkich razem i każdego z osobna.

Udostępnione materiały mają za zadanie pomóc każdemu znaleźć odpowiedź na pytanie, które coraz częściej pojawia się w naszym życiu: jak mam zachować swoją własną tożsamość religijną w coraz bardziej zróżnicowanym religijnie, etnicznie i kulturowo świecie?

Z inicjatywy Laboratorium Wolności Religijne opracowane zostały materiały edukacyjne przeznaczone dla nauczycieli, edukatorów i rodziców. Publikowane scenariusze lekcyjne, prezentacje, animacje czy materiały drukowane przybliżają zagadnienia wolności religijnej, ucząc młodych wrażliwości na osoby różnych wyznań religijnych, tak często szykanowanych i wyśmiewanych w przestrzeni publicznej.

Ośrodek Informacyjno-Konsultacyjny

Ośrodek Informacyjno-Konsultacyjny powstał z inicjatywy Laboratorium Wolności Religijnej. W ramach działalności wspieramy osoby wierzące i inicjatywy promujące ich włączanie w dyskurs publiczny. Zajmujemy otwarte i odważne stanowiska w kwestiach związanych z wolnością sumienia i wyznania, zgodnie z wyznawanymi przez nas wartościami.

W imię wolności religijnej

Wspieramy osoby wierzące w zakresie edukacji na temat wolności religijnej i przysługujących osobom wierzącym praw, które tak często łamane są w przestrzeni publicznej przez osoby fizyczne  i inne podmioty.

Zyskaj pomoc

OIK świadczy pomoc ofiarom przestępstw przeciwko wolności sumienia i wyznania, m.in. udzielając porad, opinii w sprawach naruszeń i przysługujących osobom wierzącym praw.

Skip to content